Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cập nhật & Ghi chú phát hành

Hero of Aethric: An Orna RPG
1.5.2
Ngày phát hành: Tháng 1. 30, 2024
* New Codex
-- Basic & advanced game topics added
-- More information in all sections
* Monument floors now have reduced size
* Origin Town themes - stay tuned for February!
* Bug fixes, visual tweaks, and more
Xem tất cả các bản phát hành